ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปี งบประมาณ 2561 ตามประกาศ มีรายละเอียดดังนี้

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบข่าวการรับสมัครได้อย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดขยายวันรับสมัครเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 31  ตุลาคม 2560 และกำหนดวันสอบข้อเขียน และวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยกรมกิจการสตรีและครอบครัว โดยศูนย์การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกา 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคประกอบอาหาร สำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการในความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังนี้

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60

วันที่ 26 กันยายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน โดยมีนางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพม. ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.บต.(นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ) และหน่วยงาน ในจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้