www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59

โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒  เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีนางวริยา  สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีวิทยากรให้ความรู้จำนวน ๓ ท่าน คือ

พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๕๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามรายการดังนี้

เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับการตรวจ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสัมพันธ์ สุวรรณทัพ ตามนโยบายกระทรวง พม. ๘ ๕ ๑๑ ของ รมว. ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้