ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รุ่นที่ 51 2 มิ.ย. 59อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รุ่นที่ 51 2 มิ.ย. 59อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รุ่นที่ 51 2 มิ.ย. 59

วันที่ 2 มิ.ย. 2559 เวลา 08.30 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 51 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีนางรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด

พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59

วันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดให้มีพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 ณ อาคารเอนกประสงค์ มีผู้เข้าร่วมพิธี 197 คน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯเป็นประธานในพิธี และท่านพุธทรัพย์  มณีศรี ให้เกียรติมาร่วมในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย

โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2559 ในวันที่ 24 พ.ค. 2559 โดย นายประหยัด ดีอ่อง ที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เป็นวิทยากร

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงลา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน 5 รายการ ดังเอกสารต่อไปนี้

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 51 20 เม.ษ. 59โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 51 20 เม.ษ. 59โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 51 20 เม.ษ. 59

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน