ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาด 10 ห้องพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59

วันที่ 2 กันยายน 2559 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา  09.00 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีท่านสมโภชน์  โชติชูช่วง นายอำเภอรัตภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านวันเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ บทบาทภารกิจของกระทรวง พม.และกรม สค.กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐกับการในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัว ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาชีพ 14 จังหวัดภาคใต้ 2-3 มิ.ย. 59โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาชีพ 14 จังหวัดภาคใต้ 2-3 มิ.ย. 59โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาชีพ 14 จังหวัดภาคใต้ 2-3 มิ.ย. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาชีพ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิ.ย. 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 230 คน