อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59

วันที่ 23 กันยายน 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา (นายจรัส ชุมปาน) ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาท ในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง ราคากลาง 800,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง และปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมของอาคารเรือนนอน ที่ 2 และ 4 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเชื้อเพลิงหุงต้ม สำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้