อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

ปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 47 วันที่ 26 พ.ค. 57ปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 47 วันที่ 26 พ.ค. 57ปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 47 วันที่ 26 พ.ค. 57ปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 47 วันที่ 26 พ.ค. 57

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ ได้ดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ ให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 47 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและแนะนำตัวบุคลากรของศูนย์

ความรู้เบื้องต้นในการบริหารธุรกิจขนาดย่อม 6–8 พ.ค. 57ความรู้เบื้องต้นในการบริหารธุรกิจขนาดย่อม 6–8 พ.ค. 57ความรู้เบื้องต้นในการบริหารธุรกิจขนาดย่อม 6–8 พ.ค. 57ความรู้เบื้องต้นในการบริหารธุรกิจขนาดย่อม 6–8 พ.ค. 57

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรี เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการบริหารธุรกิจขนาดย่อม" ให้แก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และยะลา จำนวน ๕๐ คน โดยมีนางสาวซาราห์ บินเย๊าะ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 12) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรี หลักสูตร"การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า"

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการดำเนินงานฯ 8 ศูนย์ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการดำเนินงานฯ 8 ศูนย์ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการดำเนินงานฯ 8 ศูนย์ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการดำเนินงานฯ 8 ศูนย์

เมื่อวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2557 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี จำนวน 8 ศูนย์ นายวิเชียร ชวลิต (ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรึภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม  โดยมี นางวริยา สนิทวาที เป็นประธานในพิธี และเปิดการ อบรมฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรึภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม  โดยมี นางวริยา สนิทวาที เป็นประธานในพิธี และเปิดการ อบรมฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรึภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม  โดยมี นางวริยา สนิทวาที เป็นประธานในพิธี และเปิดการ อบรมฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรึภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม  โดยมี นางวริยา สนิทวาที เป็นประธานในพิธี และเปิดการ อบรมฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรึภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมี นางวริยา สนิทวาที เป็นประธานในพิธี และเปิดการ อบรมฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557