26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรายละเอียดตามรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

1. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า

2. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลด้วยวาจา ให้ลงชื่อแสดงความจำนงโดยนำหลักฐานมายื่นต่อคณะกรรมการฯ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันขายทอดตลาด และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสู้ราคา และต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสู้ราคาเป็นเงินสด ร้อยละ 20 ของราคาที่ประมูล

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ชำรุดของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 5 รายการ ตามรายการครุภัณฑ์และเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา โทร. 074 584 113 และดูครุภัณฑ์ได้ที่บริเวณที่จะทำการขายทอดตลาด ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ในวันเวลาราชการ โดยกำหนดวันจำหน่าย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เริ่มเวลา 09.00 น. 12.00 น. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้เชิญกลุ่มอาชีพ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๖๐ วัน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ระหว่างผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา กับกลุ่มสตรีจำนวน ๗ กลุ่ม จำนวน ๒๐๘ คน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพยานในการลงนาม

ประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับสมัครอบรมอาชีพระยะสั้น 1 เดือน โดย ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 1. หลักสูตร อาหารและโภชนาการ
  1. หลักสูตรทำอาหารจานเดียว 18 ชนิด รับสมัคร 10 คน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2557
  2. หลักสูตรทำเบเกอรี่ 18 ชนิด รับสมัคร 10 คน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2557
 2. หลักสูตร เสริมสวยและตัดผมชาย ระหว่างวันที่ 2 – 20 มิถุนายน 2557
  1. หลักสูตรการขัดหน้า,นวดหน้า,สปาหน้า รับสมัคร 5 คน
  2. หลักสูตรการแต่งหน้าเจ้าสาว,แต่งหน้ารับปริญญา,แต่งหน้าขบวนพาเหรด รับสมัคร 5 คน
  3. หลักสูตรการเกล้าผม 6 แบบ รับสมัคร 5 คน
 3. หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ ระหว่างวันที่ 4 – 29 สิงหาคม 2557
  1. การสร้างแบบเสื้อและกระโปรงตามแฟชั่น รับสมัคร 10 คน

เรียนฟรีทุกหลักสูตร : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-584111 (ในวันและเวลาราชการ)