www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปี งบประมาณ 2561 ตามประกาศ มีรายละเอียดดังนี้

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบข่าวการรับสมัครได้อย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดขยายวันรับสมัครเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 31  ตุลาคม 2560 และกำหนดวันสอบข้อเขียน และวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยกรมกิจการสตรีและครอบครัว โดยศูนย์การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกา 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคประกอบอาหาร สำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการในความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี