อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่ 1/2558 ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์สงเคราะห์และฝึกสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภค ประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำงบประมาณ 2557 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ปฎิบัติงานช่วยการเงินและบัญชี และปฎิบัติงานมันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฎิบัติงานพิมพ์และบันทึกข้อมูล

ปฎิบัติงาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา, ระยะเวลาการจ้างเหมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน

ติดต่อและสอบถามรายละเอียด : โทรศัพท์ 074 584 111, 074 584 112, 074 584 113

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเชื้อเพลิงหุงต้ม สำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปี 2557 ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและเชื้อเพลิงหุงต้ม สำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปี 2557 ตามรายการ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภค ประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำงบประมาณ 2557 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร