26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา ด้วยอเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ในการนี้ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย นั้น ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาแล้วดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาและสวัสดิการ ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อปฎิบัติงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 9-15 ตุลาคม2557 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครครั้งนี้แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสารนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ส่วนที่1-2 / ส่วนที่3

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน ปฎิบัติงานสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวม 11 เดือน ตามรายละเอียดการขอบเขตการว่าจ้างแนบท้าย โดยจะก่อหนี้ผูกพันต่อเมื่อพระราชบัญญัติเงินงบประมาณประจำปี 2558 มีผลบังคับใช้ และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร : ส่วนที่1 / ส่วนที่2

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ 2/2558 ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร