ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับผู้รับบริการ งบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร และวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับผู้รับบริการ งบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2558คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2558 “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ความเป็นมาวันต่อต้านยาเสพติด ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติด มา เป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ เป็นอย่างมาก จะเห็นว่า แนวทางในการพัฒนาคนทำให้เกิดกลุ่มแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพนั้น จะต้องนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน การถอดบทเรียนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา เป็นการดึงเอาความรู้ออกมาเป็นบทเรียนที่เป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง การพัฒนากลุ่มอาชีพ ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ตามประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (IP Camera) พร้อมอุปกรณ์ (จำนวน 10 กล้อง) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 1 รายนั้น

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ (เป็นราคาที่รวม VAT) ได้แก่ บริษัท โฟว์ ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ก จำกัด ราคาที่เสนอ 176,550 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจัดซื้อกล้องวงจรปิด (IP Camera) จำนวน 10 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 งาน สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศฯ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (IP Camera)
ดาวน์โหลดเอกสาร : เอกสารสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ส่วนที่ 1/2/3
ดาวน์โหลดเอกสาร : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง