ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา

ตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย นั้น ผลปรากฏว่า คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีสอบราคา

ด้วยสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับผู้รับบริการ งบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร และวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับผู้รับบริการ งบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร