ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องราคาจัดจ้างทำรั้วเหล็กโปร่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559 (กันเงินเหลื่อมปี 2558) ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างทำรั้วเหล็กโปร่ง โดยวิธีสอบราคา (e-bidding) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดจ้างทำรั้วเหล็กโปร่ง โดยวิธีสอบราคา (e-bidding) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • ดาวน์โหลด < ประกาศ สำนักงานปลัดฯ สอบราคารั้วเหล็ก

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน (แอสทัลติกคอนกรีต) โดยวิธีสอบราคา ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน (แอสทัลติกคอนกรีต) จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2559 ตามที่ได้มีการประกาศศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาฯ รายละเอียดดังนี้