อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสังเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา บริการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคประกอบอาหาร สำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดนี้

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง ราคากลาง 800,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง และปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมของอาคารเรือนนอน ที่ 2 และ 4 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้