อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง ราคากลาง 800,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม 1 แห่งฯ ดาวน์โหลด