www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง และปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมของอาคารเรือนนอน ที่ 2 และ 4 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • เอกสาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม 1 แห่งฯ ดาวน์โหลด