อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเชื้อเพลิงหุงต้ม สำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

  • เอกสาร ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารฯ ประจำปี 60 ดาวน์โหลด