ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีสอบราคา

ด้วยสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร