26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้เชิญกลุ่มอาชีพ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๖๐ วัน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ระหว่างผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา กับกลุ่มสตรีจำนวน ๗ กลุ่ม จำนวน ๒๐๘ คน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพยานในการลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว