ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปี 2561 ตามประกาศศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปี งบประมาณ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปี งบประมาณ 2561 ตามประกาศ มีรายละเอียดดังนี้

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบข่าวการรับสมัครได้อย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดขยายวันรับสมัครเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 31  ตุลาคม 2560 และกำหนดวันสอบข้อเขียน และวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้