26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา  09.00 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีท่านสมโภชน์  โชติชูช่วง นายอำเภอรัตภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านวันเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ บทบาทภารกิจของกระทรวง พม.และกรม สค.กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐกับการในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัว ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาชีพ 14 จังหวัดภาคใต้ 2-3 มิ.ย. 59โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาชีพ 14 จังหวัดภาคใต้ 2-3 มิ.ย. 59โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาชีพ 14 จังหวัดภาคใต้ 2-3 มิ.ย. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาชีพ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิ.ย. 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 230 คน

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รุ่นที่ 51 2 มิ.ย. 59อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รุ่นที่ 51 2 มิ.ย. 59อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รุ่นที่ 51 2 มิ.ย. 59

วันที่ 2 มิ.ย. 2559 เวลา 08.30 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 51 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีนางรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด

พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59

วันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดให้มีพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 ณ อาคารเอนกประสงค์ มีผู้เข้าร่วมพิธี 197 คน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯเป็นประธานในพิธี และท่านพุธทรัพย์  มณีศรี ให้เกียรติมาร่วมในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย