26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนฯ วันที่ 28 มกราคม 2558โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนฯ วันที่ 28 มกราคม 2558โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนฯ วันที่ 28 มกราคม 2558

โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา อำเภอหาดใหญ่และโรงเรียนสตรีอิสลาม ลำปง ประเทศอินโดนีเซีย นำนักเรียนและคณะครู ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา และโรงเรียนสตรีอิสลาม ลำปง มา ศึกษาและฝึกทักษะอาชีพ สาขานวดแผนไทย และการทำอาหาร พร้อมดูงานในแผนกต่างๆ ของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

โครงการการฝึกอบรมการเพ้นท์แก้ว โดยกรมวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 19-21 มกราคม 2558โครงการการฝึกอบรมการเพ้นท์แก้ว โดยกรมวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 19-21 มกราคม 2558โครงการการฝึกอบรมการเพ้นท์แก้ว โดยกรมวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 19-21 มกราคม 2558

โครงการการฝึกอบรมการเพ้นท์แก้ว ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตีภาคใต้ และกลุ่มสตรี ในวันที่ 19-21 มกราคม 2558 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

โครงการกีฬาสีเพี่อสุขภาพ ประจำปี 2558 วันที่ 9 ม.ค. 2558โครงการกีฬาสีเพี่อสุขภาพ ประจำปี 2558 วันที่ 9 ม.ค. 2558โครงการกีฬาสีเพี่อสุขภาพ ประจำปี 2558 วันที่ 9 ม.ค. 2558

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ ได้จัดโครงการกีฬาสีเพี่อสุขภาพ ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ได้รับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 48 โดย นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

โครงการปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ 48โครงการปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ 48โครงการปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ 48โครงการปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ 48

ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นผู้เปิดโครงการฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ให้มีความตั้งใจฝึกอาชีพ และฝึกอาชีพสำเร็จทุกคน ให้อยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน เด็กต้องเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ต้องช่วยดูแลเด็ก พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ บทบาทภารกิจของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แนะนำตัวและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้แนะนำชี้แจงกฎระเบียบการเข้าพักอาศัยในศูนย์ฯและระเบียบต่างๆ

จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำรุ่นที่ 48จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำรุ่นที่ 48จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำรุ่นที่ 48จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำรุ่นที่ 48

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธ๊ไหว้ครู และอบรมคุุณธรรม จริยธรรม ประจำรุ่นที่ 48 โดยมีนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557