www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

โครงการฯ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 20 วันโครงการฯ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 20 วันโครงการฯ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 20 วัน

โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 20 วัน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสตรีบ้านปากจด ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

โครงการฯ เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 30 วันโครงการฯ เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 30 วันโครงการฯ เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 30 วัน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 30 วัน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสตรีตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสตรีบ้านควน อำเภอหาดใหญ่หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสตรีบ้านควน อำเภอหาดใหญ่หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสตรีบ้านควน อำเภอหาดใหญ่หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสตรีบ้านควน อำเภอหาดใหญ่

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสตรีบ้านควน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่

การตรวจเยี่ยมเพื่อการรับการประเมินมาตรฐานภายใน วันที่ 9-11 มีนาคม 2558การตรวจเยี่ยมเพื่อการรับการประเมินมาตรฐานภายใน วันที่ 9-11 มีนาคม 2558การตรวจเยี่ยมเพื่อการรับการประเมินมาตรฐานภายใน วันที่ 9-11 มีนาคม 2558การตรวจเยี่ยมเพื่อการรับการประเมินมาตรฐานภายใน วันที่ 9-11 มีนาคม 2558

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จ.สงขลา การตรวจเยี่ยมเพื่อการรับการประเมินมาตรฐานภายในการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่สตรีวันที่ เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558

พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 48 วันที่ 26 มีนาคม 2558พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 48 วันที่ 26 มีนาคม 2558พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 48 วันที่ 26 มีนาคม 2558พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 48 วันที่ 26 มีนาคม 2558

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จ.สงขลา จัดพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมของศูนย์ ในรุ่นที่ 48 ซึ่งมี หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558