ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

โครงการฯ หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดสงขลาโครงการฯ หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดสงขลา

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดสงขลา

โครงการฯ หลักสูตรการจัดขันหมาก จังหวัดสตูลโครงการฯ หลักสูตรการจัดขันหมาก จังหวัดสตูลโครงการฯ หลักสูตรการจัดขันหมาก จังหวัดสตูล

โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน หลักสูตรการจัดขันหมาก จังหวัดสตูล

โครงการฯ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์และพิมพ์แสนฯ จังหวัดสตูลโครงการฯ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์และพิมพ์แสนฯ จังหวัดสตูลโครงการฯ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์และพิมพ์แสนฯ จังหวัดสตูล

โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์และการทำพิมพ์แสนน้ำ จังหวัดสตูล

โครงการฯ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วันโครงการฯ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน

โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน

ทำผลิตภัณฑ์ประเภทขนมต่างๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านหัวเขา

โครงการฯ โอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรีโครงการฯ โอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรีโครงการฯ โอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรีโครงการฯ โอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรี

โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรี