www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558

โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 9 มิถุนายน 2558โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 9 มิถุนายน 2558โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 9 มิถุนายน 2558โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 9 มิถุนายน 2558

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตวันที่ 9 มิถุนายน 2558 พิธีเปิดโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และบรรยายความรู้เรื่อง สิทธิบทบาทหญิงชาย ความรู้เรื่อง ศิลปะการป้องกันตนเองให้พ้นภัย และยาเสพติดให้โทษ

พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่น 49 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่น 49 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่น 49 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่น 49 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายฝึกอาชีพและการศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 49 โดยมีนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ครู เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของครูที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน

อบรมปฐมนิเทศผู้ใช้บริการใหม่ รุ่นที่ 49 วันที่ 23 เมษายน 2558อบรมปฐมนิเทศผู้ใช้บริการใหม่ รุ่นที่ 49 วันที่ 23 เมษายน 2558อบรมปฐมนิเทศผู้ใช้บริการใหม่ รุ่นที่ 49 วันที่ 23 เมษายน 2558อบรมปฐมนิเทศผู้ใช้บริการใหม่ รุ่นที่ 49 วันที่ 23 เมษายน 2558

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดการอบรมปฐมนิเทศผู้ใช้บริการใหม่ รุ่นที่ ๔๙ จำนวน ๑๘๔ ราย แบ่งเป็นผู้ใช้บริการประเภทประจำจำนวน ๑๒๒ ราย ผู้ใช้บริการประเภทไป-กลับ จำนวน ๖๒ ราย เพื่อแนะนำภารกิจของหน่วยงาน คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ แนะแนวการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ แจ้งระเบียบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนในระหว่างการเข้ารับการอบรมและฝึกวิชาชีพ สำหรับผู้ใช้บริการทั้งประเภทประจำ โดยทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคาเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

โครงการฯ 110 วัน หลักสูตรการทำหมวกกะปิเยาะ จังหวัดสงขลาโครงการฯ 110 วัน หลักสูตรการทำหมวกกะปิเยาะ จังหวัดสงขลา

โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน หลักสูตรการทำหมวกกะปิเยาะ จังหวัดสงขลา