ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2559 ในวันที่ 24 พ.ค. 2559 โดย นายประหยัด ดีอ่อง ที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เป็นวิทยากร

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 51 20 เม.ษ. 59โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 51 20 เม.ษ. 59โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 51 20 เม.ษ. 59

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน

โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59

โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒  เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีนางวริยา  สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีวิทยากรให้ความรู้จำนวน ๓ ท่าน คือ

พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๕๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับการตรวจ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสัมพันธ์ สุวรรณทัพ ตามนโยบายกระทรวง พม. ๘ ๕ ๑๑ ของ รมว. ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา