ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60

วันที่ 26 กันยายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน โดยมีนางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพม. ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.บต.(นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ) และหน่วยงาน ในจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60

ทั้งนี้ นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ กล่าวรายงานว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพประกอบด้วยในสถาบัน คือ รุ่นที่ 53 จำนวน 135 คน และผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จำนวน 176 คน จากนั้น นายจรัส ชุมปาน ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสภาคใต้ ได้มอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพจากมูลนิธิสงเคราะห์ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสภาคใต้ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ช่วยเหลืองานส่วนรวม และมีฐานะยากจน จำนวน 3 ราย และเงินรางวัลสำหรับผู้รับการฝึกอบรมที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม แต่ละสาขาอาชีพ จำนวน 8 ราย จากผลการฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ และชีวิตใหม่ในการมีอาชีพ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและครอบครัวที่มาร่วมงานทุกคน

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60