www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59

วันที่ 23 กันยายน 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา (นายจรัส ชุมปาน) ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาท ในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59

พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59