ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านวันเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ บทบาทภารกิจของกระทรวง พม.และกรม สค.กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐกับการในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัว ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา โดย ผอ.วริยา สนิทวาที  ได้จัดให้มีการอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาครัฐและมี เครือข่ายบุคลากรด้านการ ศึกษา สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100 คน ในการนี้ อัยการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สงขลา ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการป้องกัน ช่วยเหลือและประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาการค้าประเวณี และปัญหาทางสังคมอื่นๆ

พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59

พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59

พิธี บรรยาย ภารกิจการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 21 มิ.ย. 59