www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2559 ในวันที่ 24 พ.ค. 2559 โดย นายประหยัด ดีอ่อง ที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เป็นวิทยากร

โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59

โครงการฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 59 24 พ.ค. 59