ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59

โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒  เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีนางวริยา  สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีวิทยากรให้ความรู้จำนวน ๓ ท่าน คือ

  1. นายประหยัด  ดีอ่อง ที่ปรึกษาอธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  2. นายกันตพงศ์  รังษีสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  3. นางรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59

โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59

โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 10-12 เม.ษ. 59