www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๕๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50

พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50

พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50

พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50

พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 50