ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับการตรวจ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสัมพันธ์ สุวรรณทัพ ตามนโยบายกระทรวง พม. ๘ ๕ ๑๑ ของ รมว. ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59

เข้าร่วมรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ก.พ. 59