www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59

โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดย  วิทยากรจากโรงเรียนควนเนียงวิทยา มาให้ความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ผู้ที่สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มาให้ความรู้และประสปการ์ณในการทำงานโดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน

โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59

โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59

โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59

โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59