www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน 26 ก.ย. 60

วันที่ 26 กันยายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รวม 311 คน โดยมีนางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพม. ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.บต.(นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ) และหน่วยงาน ในจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้

ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 18 ต.ค. 59ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 18 ต.ค. 59ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 18 ต.ค. 59

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และผู้รับบริการ ร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

เปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่น 52 12 ต.ค. 59เปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่น 52 12 ต.ค. 59เปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่น 52 12 ต.ค. 59

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และให้โอวาทแก่ผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 52 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่แนะนำตัวและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจงกฎระเบียบการเข้าพักอาศัยในศูนย์ฯ และระเบียบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59

วันที่ 23 กันยายน 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา (นายจรัส ชุมปาน) ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาท ในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59

วันที่ 2 กันยายน 2559 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา