ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

หลักสูตร

ผู้สำเร็จการอบรม (คน)

หมายเหตุ

หลักสูตร ๖ เดือน

- ตัดเย็บเสื้อผ้า

๑๒


- ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ


- เสริมสวยและตัดผมชาย

๒๐


- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


- ปักจักร


- โภชนาการ

๑๑


- บริการโรงแรม

-

-

รวม

๖๐

หลักสูตร ๓ เดือน

นวดแผนไทย

- อบรม ๘ ต.ค. ๕๖ – ๒๗ ธ.ค. ๕๖

- อบรม ๒ ม.ค. ๕๗ – ๒๘ มี.ค. ๕๗


๑๑

-

รวม

๑๓

หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์

- การทำขนม

- งานประดิษฐ์

- การจัดดอกไม้และการจีบผ้า

๓๐

๕๕

๓๒

นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา  ฝึกอบรม ตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗

- การทำขนม

๒๒

- กลุ่มแม่บ้าน ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

- ทำเครื่องแกงและน้ำพริกประเภทต่างๆ

๑๑

- กลุ่มแม่บ้าน ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

รวม

๑๕๐

รวมทั้งสิ้น

๒๒๓


ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณงาน

หมายเหตุ

หน่วยนับ

จำนวน/บาท

เบิกจ่าย

โครงการที่ให้บริการภายนอก
๑. เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง คน/บาท ๒๕๑/๕๗๕,๐๐๐.- ๕๗๕,๐๐๐.- ให้กับเด็กในสถาบันด้วย
๒. เงินทุนประกอบอาชีพแก่สตรีผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ในชุมชน คน/บาท ๒๐/๑๐๐,๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-
๓. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน คน/บาท ๓๐๐/๓๐๐,๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.-
๔. โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น คน/บาท ๓๕๐/๑๒๙,๔๐๐.- ๑๒๙,๔๐๐.-
๕. โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง คน/บาท ๕๐๐/๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.-


ที่

กลุ่มอาชีพ

หลักสูตร

ระยะเวลา

ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม

สนับสนุนการรวมกลุ่ม ๑๑๐ วัน
๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัวควนร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา การทำขนม ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๑๐ คน
๒. กลุ่มแปรรูปการเกษตรชุมชนปริกตก หมู่ที่ ๖ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา แปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๑๖ คน
๓. กลุ่มสตรีหมู่ที่ ๒ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๒๓ คน
๔. กลุ่มสตรีดาหลา หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา การทำหมวกกาปีเย๊าะ ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๓๐ คน
๕. กลุ่มแม่บ้านบ้านลำเปาเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๒๘ คน

ลำดับที่

หลักสูตร

จำนวนผู้สำเร็จ

การฝึกอบรม

ศาสนา

พุทธ

อิสลาม


๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.


๘.


หลักสูตร ๖ เดือน

ตัดเย็บเสื้อผ้า

ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ

เสริมสวยและตัดผมชาย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปักจักร

โภชนาการ

การบริการโรงแรม

รวม

หลักสูตร ๓ เดือน

นวดแผนไทย

- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ เมษายน – วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

รวม

หลักสูตรระยะสั้น

- การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ และงานประดิษฐ์ (กลุ่มแม่บ้าน)

- การทำอาหารประเภทต่างๆ (กลุ่มแม่บ้าน)

- การทำขนม (กลุ่มแม่บ้าน)

- งานประดิษฐ์จากใบตอง (นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสะตอ)

- การทำอาหารและขนม (นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา)

- การจัดดอกไม้และการจีบผ้า (นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา)

- งานประดิษฐ์ (นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา)


๒๒

๒๒

๑๗

๗๙


๑๐

๑๐


๑๖


๘๑


๖๒


๔๑


-

๒๑

-

๓๒


-

-


๑๖


๗๕


๕๘


๔๑


๒๑

๑๓

-

๔๗
-๑๐

๑๐


-
-


รวม


๓๑๓


๓๐


๔๑