อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณงาน

หมายเหตุ

หน่วยนับ

จำนวน/บาท

เบิกจ่าย

โครงการที่ให้บริการภายนอก
๑. เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง คน/บาท ๒๕๑/๕๗๕,๐๐๐.- ๕๗๕,๐๐๐.- ให้กับเด็กในสถาบันด้วย
๒. เงินทุนประกอบอาชีพแก่สตรีผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ในชุมชน คน/บาท ๒๐/๑๐๐,๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-
๓. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน คน/บาท ๓๐๐/๓๐๐,๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.-
๔. โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น คน/บาท ๓๕๐/๑๒๙,๔๐๐.- ๑๒๙,๔๐๐.-
๕. โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง คน/บาท ๕๐๐/๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.-


ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณงาน

หมายเหตุ

หน่วยนับ

จำนวน/บาท

เบิกจ่าย

๖. กิจกรรมวันผู้สูงอายุ คน/บาท ๒๐/๔๐,๐๐๐.- - เงินสนับสนุนจากสสว.๑๒ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
โครงการ/กิจกรรม ในสถาบัน
๑. โครงการปฐมนิเทศ คน/รุ่น ๑๗๒/๒ -
๒. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คน/รุ่น ๑๗๒/๒ -
๓. โครงการไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม คน/รุ่น/บาท ๑๗๒/๒/๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.-
๔. โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คน/รุ่น/บาท ๑๗๒/๒/๒๓,๖๐๐.- ๑๖,๕๐๐.-
๕. โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพ และปัจฉิมนิเทศก่อนจบการฝึกอบรม คน/รุ่น/บาท ๑๔๖/๒/๒๕,๔๐๐.- ๑๗,๘๐๐.-
๖. โครงการกีฬาสีเพื่อสุขภาพ คน/รุ่น/บาท ๒๘๗/๒/๔๖,๖๐๐๐.- ๔๖,๖๐๐.- รวมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างเคียงด้วย
๗. กิจกรรมทัศนศึกษา คน ๔๑ -
๘. กิจกรรมอำลารุ่น คน ๑๔๖ -
๙. งานติดตามผลผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ คน/รุ่น ๑๔๖/๒ -
๑๐. เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับบ้าน คน/รุ่น/บาท ๙๕/๒/๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.-
กิจกรรมเสริมในวันสำคัญต่างๆ
๑. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คน/บาท ๖๔/๑๓,๐๐๐.- ๙,๒๕๒.-
๒. โครงการสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คน/บาท ๖๔/๑๒,๐๐๐.- ๘,๑๙๕.-
๓. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คน ๑๒ -
๔. โครงการถือศีลอด คน/บาท ๔๔/๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.-
๕. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา คน ๒๐ -
๖. กิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ คน/บาท ๙๐/๔,๐๐๐.- -