26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ

หมายเหตุ

หน่วยนับ

จำนวน/บาท

เบิกจ่าย


1.

โครงการให้การช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ0จากปัญหาเอดส์ในชุมชน

คน/บาท

20/100,000

100,000

ช่วยเหลือชุมชนภายนอก

2.

โครงการเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

คน/บาท

293/586,000

586,000

ภายในและภายนอกศูนย์

3.

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

คน/บาท

100/129,400

129,400

ภายนอกศูนย์

4.

โครงการ ให้บริการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวขาดแคลนและฝากเลี้ยงตามบ้าน

คน/บาท

400/400,000

400,000

ภายนอกศูนย์

5.

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

โรงเรียน/12,000

5/60,000

60,000

ภายนอกศูนย์

6.

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

รุ่น


2/18,500

18,500


7.

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รุ่น

2/17,600

17,600

ภายในศูนย์

8.

โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพและจัดหางาน

รุ่น

2/26,000

26,000

ภายในศูนย์


ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณงาน

หมายเหตุ

หน่วยนับ

จำนวน/บาท

เบิกจ่าย

โครงการที่ให้บริการภายนอก
๑. เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง คน/บาท ๒๕๑/๕๗๕,๐๐๐.- ๕๗๕,๐๐๐.- ให้กับเด็กในสถาบันด้วย
๒. เงินทุนประกอบอาชีพแก่สตรีผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ในชุมชน คน/บาท ๒๐/๑๐๐,๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-
๓. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน คน/บาท ๓๐๐/๓๐๐,๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.-
๔. โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น คน/บาท ๓๕๐/๑๒๙,๔๐๐.- ๑๒๙,๔๐๐.-
๕. โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง คน/บาท ๕๐๐/๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.-