26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

จำนวน ๓๓ คน

ศูนย์สงเคราะห์และ  ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ธันวาคม  ๒๕๕๖

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่     ของศูนย์ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอาเซียน

- บุคลากรมีทักษะในการทำงาน  ในการดูแลผู้รับบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- บุคลากรสามารถทำงานสนองตามนโยบายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

๒. โครงการพัฒนาบุคลากร

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

จำนวน ๓๒ คน

- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง

- โรงแรม ECO   จังหวัดตรัง

- กลุ่มอาชีพ จ.ตรัง

เมษายน  ๒๕๕๗

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ   ในสถานการณ์การการค้ามนุษย์  ในปัจจุบันและการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

- ได้รับความรู้ในเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ การให้การช่วยเหลือเด็ก

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เรื่องสิทธิสตรีและบทบาทหญิงชาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้รับบริการ  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น