ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการฝึกอาชีพนอกสถาบัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ

๑. โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

๓๐๐

๑.บ้านทรายแก้ว

ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา    จ.ยะลา

จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๒.บ้านป่าหวังใน

ต.บันนังสตา

อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๓.บ้านทุ่งไทรแจ้ (สำนักเอาะ) ต.เขาแดง

อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๔.บ้านควน ต.คูเต่า        อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๕.บ้านขอนคลาน           ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า

จ.สตูล                 จำนวน ๑ รุ่น ๓๐คน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก

๖.บ้านตันหยงพัฒนา      ต.ตันหยงโป อ.เมือง        จ.สตูล                จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก


ลำดับที่ ๑-๖

ฝึกอบรม         ตั้งแต่ ๒๖ ธ.ค. ๕๖ - ๑๗ ก.พ. ๕๗       รวม ๔๔ วัน        และรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๖๐ วัน      ตั้งแต่ ๑๘ ก.พ. ๕๗ ถึง ๓๐ เม.ย.๕๗
ในการเดินทางบางกลุ่มต้องใช้เวลาเนื่องจากอยู่ไกลจากศูนย์ฯ

- การเดินทาง  ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ๗. ต.ท่าดี อ.ลานสกา      จ.นครศรีธรรมราช    จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน หลักสูตรการทำวัสดุก่อสร้าง

๘. สถานีอนามัย ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา    จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก

๙. ต.พรุใน อ.เกาะยาว    จ.พังงา                      จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก

๑๐.บ้านกว้าน ม.๔ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา            จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรการแปรรูปอาหารและการทำขนม


ลำดับที่ ๗ ฝึกอบรมตั้งแต่ ๖ ก.พ. ๕๗ – ๒๕ มี.ค. ๕๗       รวม ๔๔ วัน  รวมกลุ่มประกอบอาชีพ ตั้งแต่ ๒๗ มี.ค. ๕๗ - ๓๑ พ.ค. ๕๗      รวม ๖๐ วัน

ลำดับที่ ๘ – ๑๐ ฝึกอบรมตั้งแต่      ๒๑ ก.พ. ๕๗ –      ๑๒ เม.ย. ๕๗      รวม ๔๔ วัน    รวมกลุ่มประกอบอาชีพตั้งแต่ ๑๖ เม.ย. ๕๗ – ๑๘ มิ.ย. ๕๗      รวม  ๖๐ วัน๒. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง    (การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๓๐ วัน)


๑๐๐

- ต.ท่าดี อ.ลานสกา       จ.นครศรีธรรมราช

(๒ รุ่น ๔๐ คน หลักสูตร การทำขนม และ การทำสมุนไพรไทย)

- ต.ลานสกา อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช        (๑ รุ่น ๒๐ คน)

- ต.ปากน้ำ  อ.ละงู จ.สตูล จำนวน ๒๐ คน    (หลักสูตรนวดแผนไทย)

- ต.แหลมโตนด           อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง

(หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า)


- ฝึกอบรม ๖ ก.พ. -๑๔ มี.ค. ๕๗      (รวม ๓๐ วัน)

- ฝึกอบรม ๒๕ เม.ย.- ๓๐ พ.ค. ๕๗      (รวม ๓๐ วัน)

- ฝึกอบรม ๒๓   พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๕๗   (รวม ๓๐ วัน)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ

๓. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน         (๕ วัน)

๒๐๐

๑.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศัลยบุตร  ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา              จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน                (หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์)

๒.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ อ.นาทวี      จ.สงขลา               จำนวน ๑ รุ่น  ๒๐ คน (หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์)

๓.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประกอบออก     ต.ประกอบ อ.นาทวี        จ.สงขลา             (จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน) (หลักสูตรการปลูกผักและปลูกผักไร้ดิน)

๔.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ อ.เมือง จ.สตูล   จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน  (หลักสูตรการเพาะเห็ด)

๕.โรงเรียนบ้านราไว   ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล          จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน  (หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์  และการปลูกพืช)

๖.สถานสงเคราะห์       บ้านเอมิเรตต์ อ.ควนโดน จ.สตูล                จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน(หลักสูตรการร้อยลูกปัดผ้าคลุมผม)


รุ่นที่ ๑ – ๓ อบรม  ๒๔ – ๒๘ ธ.ค. ๕๖รุ่นที่ ๔ – ๖ อบรม ๒๖ - ๓๐ ธ.ค. ๕๖ รุ่นที่ ๗ - ๑๐ อบรม ๒๓ – ๒๗ ม.ค.๕๗

-ในการเดินทางบางกลุ่มต้องใช้เวลาเนื่องจาก   อยู่ไกลจากศูนย์ฯโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ๗.โรงเรียนบ้านนาวง      อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน  (หลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษ)

๘.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่              จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน (หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า)

๙.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่                จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน (หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุก)

๑๐.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่               จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน (หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักและการปลูกผักสวนครัว)


รุ่นที่ ๗ – ๑๐ อบรม๒๓ – ๒๗ ม.ค.๕๗


๔.โครงการสนับสนุน   การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๑๑๐ วัน


๑๖๐

๑.บ้านลำเปาเหนือ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา        จำนวน ๑๐ คน

๒.บ้านสนี ต.ทุ่งพอ          อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  จำนวน ๑๐ คน

๓.บ้านวังไทร ต.ทับช้าง       อ.นาทวี จ.สงขลา       จำนวน ๑๐ คน

๔.บ้านดอนขี้เหล็ก ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา        จำนวน ๑๐ คน- ลำดับที่ ๑-๑๐  รวมกลุ่มประกอบอาชีพตั้งแต่วันที่       ๑ พ.ค. ๕๗ –         ๓๑ ส.ค.๕๗        รวม ๑๑๐ วัน


โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ๕.บ้านดอนขี้เหล็ก ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา        จำนวน ๑๐ คน

๖.ชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง  ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน ๑๐ คน

๗.ชุมชนปริกตก ต.ปริก      อ.สะเดา จ.สงขลา      จำนวน ๑๐ คน

๘.บ้านทุ่งพัก ต.ทุ่งนุ้ย       อ.ควนกาหลง จ.สตูล    จำนวน ๑๐ คน

๙.บ้านหัวเขา ต.ฉลุง          อ.เมือง จ.สตูล          จำนวน ๑๐ คน

๑๐.บ้านยุโป ต.ยุโป          อ.เมือง จ.ยะลา         จำนวน ๑๒ คน

๑๑.บ้านสว่างอารมณ์         ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร           จ.สงขลา                 จำนวน ๑๒ คน

๑๒.บ้านพรวน ต.ท่าหิน      อ.สทิงพระ จ.สงขลา    จำนวน ๑๒ คน

๑๓.บ้านปากปิง ต.กำแพง     อ.ละงู จ.สตูล             จำนวน ๑๒ คน

๑๔.บ้านคีรีลาด ต.ตลิ่งชัน     อ.บันนังสตา จ.ยะลา      จำนวน ๑๒ คน

๑๕.บ้านป่าหวังใน             ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา   จ.ยะลา                 จำนวน ๑๒ คน

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ

๕.โครงการสนับสนุน   การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  ๒๐ วัน


๓๙๐

๑. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า      ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน ๒๖ คน

๒. กลุ่มสตรีดาหลา ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา      จำนวน ๒๙ คน

๓. กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านห้วยบอน ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน ๒๖ คน                                                        ๔. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า    บ้านบ่อเตย ต.ปากบาง    อ.เทพา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๖ คน

๕. กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปากจด ม. ๑๒       ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน ๒๒ คน

๖. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า    บ้านควนหิน ต.พะวง      อ.เมือง จ.สงขลา      จำนวน ๑๕ คน

๗. กลุ่มสตรีสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ม. ๑๐    ต.เกาะแต้ว อ.เมือง       จ.สงขลา              จำนวน ๑๔ คน

๘.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน     หัวควนร่วมใจ ม. ๖        ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา     จ.สงขลา              จำนวน ๒๐ คน


รวมกลุ่มประกอบอาชีพตั้งแต่ ๒๕ ส.ค. – ๑๕ ก.ย.๕๗                  รวม ๒๐ วัน      จำนวน ๒๐ กลุ่ม    รวม ๓๙๐ คน


-ในการเดินทางบางกลุ่มต้องใช้เวลาเนื่องจากอยู่ไกลจากศูนย์ฯ


โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ๙.กลุ่มแม่บ้านจักสาน     ต.คลองหลา                อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา จำนวน ๒๐ คน

๑๐.กลุ่มควนขันจักสาน    ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล จำนวน ๑๒ คน

๑๑. กลุ่มจักสาน            อ.มะนัง จ.สตูล              จำนวน ๑๓ คน

๑๒.กลุ่มแม่บ้านบิหลายสา ม.๑๐ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ    จ.สตูล จำนวน ๑๐ คน

๑๓. กลุ่มตัดเย็บปักถักร้อยพวงชมพู ม.๓ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล      จำนวน ๒๓ คน

๑๔.กลุ่มแม่บ้านท่าน้ำเค็มใต้ ม.๑ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ     จ.สตูล

จำนวน ๑๗ คน

๑๕.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโหล๊ะเร๊ดออก ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง จำนวน ๒๗ คน

๑๖.กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านม่วงทวน ต.หารเทา  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  จำนวน ๒๐ คน

๑๗.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง    จำนวน ๓๐ คน

๑๘.กลุ่มสตรี ต.ท่าแค         อ.เมือง จ.พัทลุง  ๑๒ คน

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ๑๙.กลุ่มเกาะสามตัดเย็บ   ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง               จำนวน ๘ คน

๒๐.กลุ่มจักสานงานฝีมือผู้สูงอายุ ต.ท่าดี            อ.ลานสกา                 จ.นครศรีธรรมราช  จำนวน ๓๐ คน
๖.โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรี

๕๐

- โรงแรมหาดใหญ่       ฮอลิเดย์ อ.หาดใหญ่       จ.สงขลา

- ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ  ในพื้นที่ อ.ระโนด          อ.สทิงพระ และ          อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


- ความรู้เบื้องต้นในการบริหารธุรกิจขนาดย่อม

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

- การพัฒนาสินค้า     ให้ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

- ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและสรุปผล            การดำเนินงาน


๗.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การดำเนินงานพัฒนาศูนย์  ฝึกอาชีพสตรี


๕๐ คน   จากศูนย์ฯอาชีพ      ๘ แห่ง


- โรงแรมสยามเซ็นเตอร์   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

- จ.ตรัง และ จ.สตูล


- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างนวัตกรรม การประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงหลักสูตร

- รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์และประสบการณ์ด้านอาชีพ SME การจัดการด้านการตลาด