ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ที่

กลุ่มอาชีพ

หลักสูตร

ระยะเวลา

ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม

สนับสนุนการรวมกลุ่ม ๑๑๐ วัน
๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัวควนร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา การทำขนม ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๑๐ คน
๒. กลุ่มแปรรูปการเกษตรชุมชนปริกตก หมู่ที่ ๖ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา แปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๑๖ คน
๓. กลุ่มสตรีหมู่ที่ ๒ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๒๓ คน
๔. กลุ่มสตรีดาหลา หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา การทำหมวกกาปีเย๊าะ ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๓๐ คน
๕. กลุ่มแม่บ้านบ้านลำเปาเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๒๘ คน


ที่

กลุ่มอาชีพ

หลักสูตร

ระยะเวลา

ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม

๖. กลุ่มหัตถกรรมงานประดิษฐ์บ้านยุโป หมู่ที่ ๑ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา งานประดิษฐ์ ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๒๕ คน
๗. กลุ่มเกาะสามตัดเย็บ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๘ คน
สนับสนุนการรวมกลุ่ม ๖๐ วัน
๘. กลุ่มสตรีบ้านลิมุด หมู่ที่ ๓ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๕ ก.ค. ๕๖ – ๒๕ ก.ย. ๕๖ ๒๑ คน
สนับสนุนการรวมกลุ่ม ๖๐ วัน
๙. กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๔ ส.ค. ๕๖ - ๑๒ ก.ย. ๕๖ ๒๐ คน
๑๐. กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านท่าควน ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๔ ส.ค. ๕๖ - ๑๒ ก.ย. ๕๖ ๒๐ คน
๑๑. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา งานประดิษฐ์และการจัด ๒๔ ส.ค. ๕๖ - ๑๒ ก.ย. ๕๖ ๒๐ คน
๑๒. กลุ่มสตรีตำบลเนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๔ ส.ค. ๕๖ - ๑๒ ก.ย. ๕๖ ๒๐ คน
๑๓. กลุ่มสตรีตำบลบาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๔ ส.ค. ๕๖ - ๑๒ ก.ย. ๕๖ ๒๐ คน
รวม ๒๖๑ คน