อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

จำนวน ๓๓ คน

ศูนย์สงเคราะห์และ  ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ธันวาคม  ๒๕๕๖

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่     ของศูนย์ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอาเซียน

- บุคลากรมีทักษะในการทำงาน  ในการดูแลผู้รับบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- บุคลากรสามารถทำงานสนองตามนโยบายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

๒. โครงการพัฒนาบุคลากร

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

จำนวน ๓๒ คน

- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง

- โรงแรม ECO   จังหวัดตรัง

- กลุ่มอาชีพ จ.ตรัง

เมษายน  ๒๕๕๗

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ   ในสถานการณ์การการค้ามนุษย์  ในปัจจุบันและการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

- ได้รับความรู้ในเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ การให้การช่วยเหลือเด็ก

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เรื่องสิทธิสตรีและบทบาทหญิงชาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้รับบริการ  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการฝึกอาชีพนอกสถาบัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ

๑. โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

๓๐๐

๑.บ้านทรายแก้ว

ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา    จ.ยะลา

จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๒.บ้านป่าหวังใน

ต.บันนังสตา

อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๓.บ้านทุ่งไทรแจ้ (สำนักเอาะ) ต.เขาแดง

อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๔.บ้านควน ต.คูเต่า        อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๕.บ้านขอนคลาน           ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า

จ.สตูล                 จำนวน ๑ รุ่น ๓๐คน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก

๖.บ้านตันหยงพัฒนา      ต.ตันหยงโป อ.เมือง        จ.สตูล                จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก


ลำดับที่ ๑-๖

ฝึกอบรม         ตั้งแต่ ๒๖ ธ.ค. ๕๖ - ๑๗ ก.พ. ๕๗       รวม ๔๔ วัน        และรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๖๐ วัน      ตั้งแต่ ๑๘ ก.พ. ๕๗ ถึง ๓๐ เม.ย.๕๗
ในการเดินทางบางกลุ่มต้องใช้เวลาเนื่องจากอยู่ไกลจากศูนย์ฯ

- การเดินทาง  ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่


ที่

กลุ่มอาชีพ

หลักสูตร

ระยะเวลา

ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม

สนับสนุนการรวมกลุ่ม ๑๑๐ วัน
๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัวควนร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา การทำขนม ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๑๐ คน
๒. กลุ่มแปรรูปการเกษตรชุมชนปริกตก หมู่ที่ ๖ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา แปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๑๖ คน
๓. กลุ่มสตรีหมู่ที่ ๒ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๒๓ คน
๔. กลุ่มสตรีดาหลา หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา การทำหมวกกาปีเย๊าะ ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๓๐ คน
๕. กลุ่มแม่บ้านบ้านลำเปาเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๗ พ.ค. ๕๖ - ๑๖ ก.ย. ๕๖ ๒๘ คน