อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการฝึกอาชีพในสถาบัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ

โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน     (รุ่นที่ ๔๖)

๑๕๐

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

ฝึกอบรมอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ รุ่นที่ ๔๖ ฝึกอบรม

ตั้งแต่ ๘ ต.ค. ๕๖ - ๒๘ มี.ค. ๕๗

- หลักสูตร ๖ เดือน ๖๐ คน

- หลักสูตร ๓ เดือน ๑๓ คน

- หลักสูตรระยะสั้น ๑๕๐ คน

รวมทั้งสิ้น ๒๒๓  คน

 

-

โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน     (รุ่นที่ ๔๗)

๑๕๐

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

ฝึกอบรมอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ รุ่นที่ ๔๗ ฝึกอบรมตั้งแต่ ๑๘ เม.ย. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๗

- หลักสูตร ๖ เดือน ๗๘ คน

- หลักสูตร ๓ เดือน ๒๕ คน

- หลักสูตร ๑ เดือน ๘ คน

- หลักสูตรระยะสั้น ๕ วัน

๑๔  คน

รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน