www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

หลักสูตร

ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ (คน)

ลาออกกลางคัน

คงเหลือ

สำเร็จ

หมายเหตุ

หลักสูตร ๖ เดือน

- ตัดเย็บเสื้อผ้า

๒๙

-

๒๒


- เสริมสวยและตัดผมชาย

๔๒

-

๓๓


- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-


- ปักจักร

๑๑

-

๑*

- โภชนาการ

-

๑*

- บริการโรงแรม

-


รวม

๑๐๔

๒๔

-

๗๘

หลักสูตร ๓ เดือน

นวดแผนไทย

- อบรม ๑๘ เม.ย. ๕๗ – ๓๐ มิ.ย. ๕๗

- อบรม ๑ ก.ค. ๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๕๗


๒๐


๑๐
--


-


๑๖


๑*


รวม

๓๐

-

๒๕

หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ (๑ เดือน)

- การแต่งหน้า

- ตัดผมชาย – หญิง

- การทำอาหารจานเดียว

- ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ

-

-

-

-

-

-

-

-


หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ (๕ วัน)

- การทำเบเกอรี่

๑๔

-

-

๑๔


รวม

๒๒

-

-

๒๒

รวมทั้งสิ้น

๑๕๖

๒๘

-

๑๒๕

๓*

หมายเหตุ *ผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน ๓ คน ไม่จบ