26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

หลักสูตร

ผู้สำเร็จการอบรม (คน)

หมายเหตุ

หลักสูตร ๖ เดือน

- ตัดเย็บเสื้อผ้า

๑๒


- ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ


- เสริมสวยและตัดผมชาย

๒๐


- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


- ปักจักร


- โภชนาการ

๑๑


- บริการโรงแรม

-

-

รวม

๖๐

หลักสูตร ๓ เดือน

นวดแผนไทย

- อบรม ๘ ต.ค. ๕๖ – ๒๗ ธ.ค. ๕๖

- อบรม ๒ ม.ค. ๕๗ – ๒๘ มี.ค. ๕๗


๑๑

-

รวม

๑๓

หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์

- การทำขนม

- งานประดิษฐ์

- การจัดดอกไม้และการจีบผ้า

๓๐

๕๕

๓๒

นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา  ฝึกอบรม ตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗

- การทำขนม

๒๒

- กลุ่มแม่บ้าน ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

- ทำเครื่องแกงและน้ำพริกประเภทต่างๆ

๑๑

- กลุ่มแม่บ้าน ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

รวม

๑๕๐

รวมทั้งสิ้น

๒๒๓