ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ลำดับที่

หลักสูตร

จำนวนผู้สำเร็จ

การฝึกอบรม

ศาสนา

พุทธ

อิสลาม


๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.


๘.


หลักสูตร ๖ เดือน

ตัดเย็บเสื้อผ้า

ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ

เสริมสวยและตัดผมชาย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปักจักร

โภชนาการ

การบริการโรงแรม

รวม

หลักสูตร ๓ เดือน

นวดแผนไทย

- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ เมษายน – วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

รวม

หลักสูตรระยะสั้น

- การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ และงานประดิษฐ์ (กลุ่มแม่บ้าน)

- การทำอาหารประเภทต่างๆ (กลุ่มแม่บ้าน)

- การทำขนม (กลุ่มแม่บ้าน)

- งานประดิษฐ์จากใบตอง (นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสะตอ)

- การทำอาหารและขนม (นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา)

- การจัดดอกไม้และการจีบผ้า (นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา)

- งานประดิษฐ์ (นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา)


๒๒

๒๒

๑๗

๗๙


๑๐

๑๐


๑๖


๘๑


๖๒


๔๑


-

๒๑

-

๓๒


-

-


๑๖


๗๕


๕๘


๔๑


๒๑

๑๓

-

๔๗
-๑๐

๑๐


-
-


รวม


๓๑๓


๓๐


๔๑