อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการฝึกอาชีพในสถาบัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ

โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน     (รุ่นที่ ๔๖)

๑๕๐

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

ฝึกอบรมอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ รุ่นที่ ๔๖ ฝึกอบรม

ตั้งแต่ ๘ ต.ค. ๕๖ - ๒๘ มี.ค. ๕๗

- หลักสูตร ๖ เดือน ๖๐ คน

- หลักสูตร ๓ เดือน ๑๓ คน

- หลักสูตรระยะสั้น ๑๕๐ คน

รวมทั้งสิ้น ๒๒๓  คน

 

-

โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน     (รุ่นที่ ๔๗)

๑๕๐

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

ฝึกอบรมอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ รุ่นที่ ๔๗ ฝึกอบรมตั้งแต่ ๑๘ เม.ย. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๗

- หลักสูตร ๖ เดือน ๗๘ คน

- หลักสูตร ๓ เดือน ๒๕ คน

- หลักสูตร ๑ เดือน ๘ คน

- หลักสูตรระยะสั้น ๕ วัน

๑๔  คน

รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน

 

 

 


หลักสูตร

ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ (คน)

ลาออกกลางคัน

คงเหลือ

สำเร็จ

หมายเหตุ

หลักสูตร ๖ เดือน

- ตัดเย็บเสื้อผ้า

๒๙

-

๒๒


- เสริมสวยและตัดผมชาย

๔๒

-

๓๓


- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-


- ปักจักร

๑๑

-

๑*

- โภชนาการ

-

๑*

- บริการโรงแรม

-


รวม

๑๐๔

๒๔

-

๗๘

หลักสูตร ๓ เดือน

นวดแผนไทย

- อบรม ๑๘ เม.ย. ๕๗ – ๓๐ มิ.ย. ๕๗

- อบรม ๑ ก.ค. ๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๕๗


๒๐


๑๐
--


-


๑๖


๑*


รวม

๓๐

-

๒๕

หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ (๑ เดือน)

- การแต่งหน้า

- ตัดผมชาย – หญิง

- การทำอาหารจานเดียว

- ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ

-

-

-

-

-

-

-

-


หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ (๕ วัน)

- การทำเบเกอรี่

๑๔

-

-

๑๔


รวม

๒๒

-

-

๒๒

รวมทั้งสิ้น

๑๕๖

๒๘

-

๑๒๕

๓*

หมายเหตุ *ผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน ๓ คน ไม่จบ

หลักสูตร

ผู้สำเร็จการอบรม (คน)

หมายเหตุ

หลักสูตร ๖ เดือน

- ตัดเย็บเสื้อผ้า

๑๒


- ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ


- เสริมสวยและตัดผมชาย

๒๐


- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


- ปักจักร


- โภชนาการ

๑๑


- บริการโรงแรม

-

-

รวม

๖๐

หลักสูตร ๓ เดือน

นวดแผนไทย

- อบรม ๘ ต.ค. ๕๖ – ๒๗ ธ.ค. ๕๖

- อบรม ๒ ม.ค. ๕๗ – ๒๘ มี.ค. ๕๗


๑๑

-

รวม

๑๓

หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์

- การทำขนม

- งานประดิษฐ์

- การจัดดอกไม้และการจีบผ้า

๓๐

๕๕

๓๒

นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา  ฝึกอบรม ตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗

- การทำขนม

๒๒

- กลุ่มแม่บ้าน ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

- ทำเครื่องแกงและน้ำพริกประเภทต่างๆ

๑๑

- กลุ่มแม่บ้าน ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

รวม

๑๕๐

รวมทั้งสิ้น

๒๒๓


ลำดับที่

หลักสูตร

จำนวนผู้สำเร็จ

การฝึกอบรม

ศาสนา

พุทธ

อิสลาม


๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.


๘.


หลักสูตร ๖ เดือน

ตัดเย็บเสื้อผ้า

ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ

เสริมสวยและตัดผมชาย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปักจักร

โภชนาการ

การบริการโรงแรม

รวม

หลักสูตร ๓ เดือน

นวดแผนไทย

- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ เมษายน – วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

รวม

หลักสูตรระยะสั้น

- การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ และงานประดิษฐ์ (กลุ่มแม่บ้าน)

- การทำอาหารประเภทต่างๆ (กลุ่มแม่บ้าน)

- การทำขนม (กลุ่มแม่บ้าน)

- งานประดิษฐ์จากใบตอง (นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสะตอ)

- การทำอาหารและขนม (นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา)

- การจัดดอกไม้และการจีบผ้า (นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา)

- งานประดิษฐ์ (นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา)


๒๒

๒๒

๑๗

๗๙


๑๐

๑๐


๑๖


๘๑


๖๒


๔๑


-

๒๑

-

๓๒


-

-


๑๖


๗๕


๕๘


๔๑


๒๑

๑๓

-

๔๗
-๑๐

๑๐


-
-


รวม


๓๑๓


๓๐


๔๑