26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ

หมายเหตุ

หน่วยนับ

จำนวน/บาท

เบิกจ่าย


1.

โครงการให้การช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ0จากปัญหาเอดส์ในชุมชน

คน/บาท

20/100,000

100,000

ช่วยเหลือชุมชนภายนอก

2.

โครงการเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

คน/บาท

293/586,000

586,000

ภายในและภายนอกศูนย์

3.

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

คน/บาท

100/129,400

129,400

ภายนอกศูนย์

4.

โครงการ ให้บริการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวขาดแคลนและฝากเลี้ยงตามบ้าน

คน/บาท

400/400,000

400,000

ภายนอกศูนย์

5.

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

โรงเรียน/12,000

5/60,000

60,000

ภายนอกศูนย์

6.

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

รุ่น


2/18,500

18,500


7.

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รุ่น

2/17,600

17,600

ภายในศูนย์

8.

โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพและจัดหางาน

รุ่น

2/26,000

26,000

ภายในศูนย์


สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

จำนวน ๓๓ คน

ศูนย์สงเคราะห์และ  ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ธันวาคม  ๒๕๕๖

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่     ของศูนย์ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอาเซียน

- บุคลากรมีทักษะในการทำงาน  ในการดูแลผู้รับบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- บุคลากรสามารถทำงานสนองตามนโยบายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

๒. โครงการพัฒนาบุคลากร

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

จำนวน ๓๒ คน

- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง

- โรงแรม ECO   จังหวัดตรัง

- กลุ่มอาชีพ จ.ตรัง

เมษายน  ๒๕๕๗

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ   ในสถานการณ์การการค้ามนุษย์  ในปัจจุบันและการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

- ได้รับความรู้ในเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ การให้การช่วยเหลือเด็ก

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เรื่องสิทธิสตรีและบทบาทหญิงชาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้รับบริการ  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการฝึกอาชีพนอกสถาบัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ

๑. โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

๓๐๐

๑.บ้านทรายแก้ว

ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา    จ.ยะลา

จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๒.บ้านป่าหวังใน

ต.บันนังสตา

อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๓.บ้านทุ่งไทรแจ้ (สำนักเอาะ) ต.เขาแดง

อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๔.บ้านควน ต.คูเต่า        อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

๕.บ้านขอนคลาน           ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า

จ.สตูล                 จำนวน ๑ รุ่น ๓๐คน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก

๖.บ้านตันหยงพัฒนา      ต.ตันหยงโป อ.เมือง        จ.สตูล                จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก


ลำดับที่ ๑-๖

ฝึกอบรม         ตั้งแต่ ๒๖ ธ.ค. ๕๖ - ๑๗ ก.พ. ๕๗       รวม ๔๔ วัน        และรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๖๐ วัน      ตั้งแต่ ๑๘ ก.พ. ๕๗ ถึง ๓๐ เม.ย.๕๗
ในการเดินทางบางกลุ่มต้องใช้เวลาเนื่องจากอยู่ไกลจากศูนย์ฯ

- การเดินทาง  ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่


สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการฝึกอาชีพในสถาบัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/คน

พื้นที่ดำเนินการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แล้วเสร็จ

โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน     (รุ่นที่ ๔๖)

๑๕๐

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

ฝึกอบรมอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ รุ่นที่ ๔๖ ฝึกอบรม

ตั้งแต่ ๘ ต.ค. ๕๖ - ๒๘ มี.ค. ๕๗

- หลักสูตร ๖ เดือน ๖๐ คน

- หลักสูตร ๓ เดือน ๑๓ คน

- หลักสูตรระยะสั้น ๑๕๐ คน

รวมทั้งสิ้น ๒๒๓  คน

 

-

โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน     (รุ่นที่ ๔๗)

๑๕๐

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

ฝึกอบรมอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ รุ่นที่ ๔๗ ฝึกอบรมตั้งแต่ ๑๘ เม.ย. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๗

- หลักสูตร ๖ เดือน ๗๘ คน

- หลักสูตร ๓ เดือน ๒๕ คน

- หลักสูตร ๑ เดือน ๘ คน

- หลักสูตรระยะสั้น ๕ วัน

๑๔  คน

รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน

 

 

 


หลักสูตร

ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ (คน)

ลาออกกลางคัน

คงเหลือ

สำเร็จ

หมายเหตุ

หลักสูตร ๖ เดือน

- ตัดเย็บเสื้อผ้า

๒๙

-

๒๒


- เสริมสวยและตัดผมชาย

๔๒

-

๓๓


- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-


- ปักจักร

๑๑

-

๑*

- โภชนาการ

-

๑*

- บริการโรงแรม

-


รวม

๑๐๔

๒๔

-

๗๘

หลักสูตร ๓ เดือน

นวดแผนไทย

- อบรม ๑๘ เม.ย. ๕๗ – ๓๐ มิ.ย. ๕๗

- อบรม ๑ ก.ค. ๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๕๗


๒๐


๑๐
--


-


๑๖


๑*


รวม

๓๐

-

๒๕

หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ (๑ เดือน)

- การแต่งหน้า

- ตัดผมชาย – หญิง

- การทำอาหารจานเดียว

- ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ

-

-

-

-

-

-

-

-


หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ (๕ วัน)

- การทำเบเกอรี่

๑๔

-

-

๑๔


รวม

๒๒

-

-

๒๒

รวมทั้งสิ้น

๑๕๖

๒๘

-

๑๒๕

๓*

หมายเหตุ *ผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน ๓ คน ไม่จบ