ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้


รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร
627,600.00
619,200.00
36,000.00
98.66%
2. งบดำเนินงาน
9,011,506.00
5,633,310.19
3,379,587.81
62.51%
3. งบลงทุน
5,394,000.00
3,361,000.00
2,033,000.00
62.30%
4. เงินอุดหนุน
1,468,400.00
1,468,400.00
-
100.00%

16,501,506.00
11,081,910.19
5,448,587.81
67.03%


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวน
12,104,106 บาท
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
5,898,043.64 บาท
คงเหลือ
จำนวน6,206,062.36 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร

48.72%


ระดับ

จำนวน (คน)

  • ชำนาญการพิเศษ

  • ชำนาญการ

  • ปฎิบัติการ
  • ชำนาญงาน

รวม ๘ คน


นางวริยา สนิทวาที

  • ผู้อำนวยการสงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสายใจ เรืองรอง

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

2

นางสุจิตรา เกรียงไกรฉัตร

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

3

นางสาวระพีพรรณ ขันทอง

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

4

นางสาวกาญจนา แจ่มจันทา

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

5

นางสาวสุธารัตน์? ฉายามนตรี

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

6

นายศิริพันธ์ สวัสดี

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

7

นายสมปอง อุนทรีจันทร์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

8

นางมณฑา สุวรรณโรจน์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ2

9

นางเจติยา บุญหยาด

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

10

นางกัญญา หวันลาเต๊ะ

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

11

นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์

นักพัฒนาสังคมรับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร
1,053,840.00
1,053,840.00
-
100%
2. งบดำเนินงาน
10,290,460.00
10,259665.34
30,794.66
98.90%
3. งบลงทุน
-
-
-
-
4. เงินอุดหนุน
3,701,000.00
3,693,202.00
7,798.00
99.78%

15,045,300.00
15,006,707.34
38,592.66
99.74%