ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

งบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๔,๒๖๘,๔๐๐ บาทผลการเบิกจ่าย๑๐,๓๘๔,๔๖๑.๘๓ บาท
แบ่งเป็น
แบ่งเป็น
งบดำเนินงาน
๑๐,๓๑๙,๕๖๐ บาทงบดำเนินงาน
๗,๓๙๖,๘๗๑.๘๓ บาท
งบเงินอุกหนุน
๒,๘๙๕,๐๐๐ บาทงบอุดหนุน
๒,๑๙๙,๗๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร
๑,๐๕๓,๘๔๐ บาทงบบุคลากร
๗๘๗,๘๙๐.๐๐ บาท
งบลงทุน
-
งบลงทุน
-
สรุป ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ๗๒.๗๘

หมายเหตุ : เหตุผลที่ไม่สามารถเบิกได้ตามเป้าของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่กำหนดไว้ (ร้อยละ ๗๕) เนื่องจากได้รับงบประมาณจักสรรลงมาเพิ่มเติมอีก ๖๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อทำการซ่อมแซมอาคารฝึกอาชีพซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเพื่อดำเนินการสอบราคา